ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Почивни дни и ваканции

 

       

Детска градина "Васил Левски"
гр. Тетевен, "Христо и Калин Цакови" №3, 0888277874, vasillevskidg@abv.bg

 

 

 ПОЧИВНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ

 

На основание Заповед РД09-2047/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с чл. 105, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование за неучебни дни през учебната 2023/2024 г. са определени дните по време на ваканции, за които на децата в предучилищна възраст /4-7 г./няма да се пишат отсъствия в детската градина и няма да се искат извинителни бележки.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна

Всички останали дни от 15.09.2023 г. до 31.05.2024 г. са учебни и се изискват бележки за извиняване отсъствията на децата в задължителна предучилищна възраст.

Съгласно чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование неучебни са дните, в които образователния процес в детската градена е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.