ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Бюджет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на чл. 290, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 9 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, сме задължени на интернет страницата на образователната институция да публикуваме информация за разходването на бюджетните средства за всяка календарна година.

В тази връзка публикуваме:

1. Бюджет за 2024 г.

2. Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2024 г.