ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Квалификации

  

  На 30.04.2024 г. с педагогическият екип на ДГ "Васил Левски"
 Тетевен се проведе вътрешна квалификация - тренинг на тема : "Детски празници на изкуствата, изкуството и децата".
 Квалификацията проведе г-жа Анета Филипова, гл.учител на ДГ.
   

 

 На 22.02.2024 г. в ДГ "Васил Левски" Тетевен се проведе вътрешна квалификация - работна среща на тема :

   " Технологии и методи за развитие на дигиталните компетентности на децата в ДГ".

  Квалификацията проведе г-жа Наталия Кирилова ,учител в ДГ с.Гложене.

     

   На 01.02.2024 г. в ДГ,, Васил Левски " се проведе вътрешна квалификация на тема :
   ,, Голямото семейство на спорта" - тренинг. Квалификацията проведе г-жа Деница Маринова,
   учител в ДГ.
    
 
  

  

  На 21.12.2023 г. вътрешна квалификация на тема:
  "Социално-психологически изменения на творческата игра по модела Никитин"- дискусия, проведоха педагозите от
   ДГ"Васил Левски" Тетевен. Квалификацията проведе г-жа Денислава Василева учител в ДГ.
 
    

 

  

  На 14 .12.2023 г. педагогическият екип на ДГ,, Васил Левски "
  проведе вътрешна квалификация - тренинг на тема :
  ,, Практическо приложение на роботизирани LEGO конструктори в педагогическата дейност".
  Квалификацията проведе г-жа Любомира Иванова учител в ДГ.
 
    
 
  
 На 03.12.2023 г. се проведе изнесено обучение в гр. Елена на колектива на
 ДГ,, Васил Левски " Тетевен на тема "Позитивна комуникация в образованието".
 
   
 
 
 

 

 

  На 28.11.2023 г. педагогическият екип на ДГ,, Васил Левски "
   Тетевен проведе вътрешна квалификация на тема :
 ,,Внедряване на STEAM подхода в предучилищния образователен процес, като иновативен метод".
   Квалификацията проведе г-жа Тинка Янкова учител в ДГ.
 
    
 
 

 

 

  На 24.11.2023 г. ДГ "Васил Левски" участва в регионален форум по предучилищно образование.

   

 

  

  На 24.10. 2023 г. с педагозите от ДГ,, Васил Левски " Тетевен се проведе вътрешна
  квалификация на тема:
  ,, Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в детската градина като възможност за  учене чрез преживяване" - тренинг.
  Квалификацията проведе г-н Петрослав Петров ст.учител в ДГ.
 
  
 
  
 
 

 

   Педагогическият състав на ДГ,, Васил Левски" Тетевен започна своята вътрешна квалификация за уч.2023/24 г. с   актуалната тема -  "Процесът на адаптация-индивидуален, компетентностен, творчески"проведена от г-жа Анета Филипова гл.учител в ДГ.

   

 

 

 

  На 31.05.2023 г. в град Ловеч се проведе работна среща за споделяне на добри практики, свързани с дейности за   ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик със специални образователни потребности.

 Учител Тинка Янкова представи одобрена от РУО - Ловеч презентация на тема: "Аз съм с теб и те подкрепям!".

         

 

 На 17.05.2023 г. в гр. Ловеч се проведе работна среща за обмяна на добри педагогически практики в област Ловеч,    организирано от РУО Ловеч.

  Учители от ДГ ,,Васил Левски" Тетевен се включиха с представяне на иновативни практики.

     

    

  

   На 16.05. 2023 г. децата от четвърта възрастова група ,, Слънчо" представиха пред учители от
  НУ ,, Хаджи Генчо" Тетевен комплекса ситуация на тема:,,На добър час в училище !"
 
 
 
 
 

 

   На 02.05.2023 г. в ДГ ,,Васил Левски" Тетевен се проведе вътрешноинституционална

  квалификация - тренинг на тема : ,,Ефективни техники и комуникация за работа с родителите".

 

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=6052767671475484&set=pcb.6052768114808773

 
 

    

   Децата от група ,, Слънчо" представиха комплексна ситуация на тема:
  ,,Въртележка от чувства".
  Ситуацията беше предавана на живо за родителите в затворена група.
  Педагози от детската градина наблюдаваха
  онлайн чрез платформата Teams.
  Цел : Провокиране на познавателна мотивация и асоциативна нагласа у детето да огласи своите          знания от наученото в детската градина.

 

    https://www.facebook.com/photo/?fbid=3089049018033757&set=pcb.4691438527608412

     

   Педагозите от ДГ,, Васил Левски "Тетевен проведоха квалификация на тема:
   " Триз педагогиката в детската градина ".
  Практикума беше с цел разглеждане системата Триз и прилагане на техники в работата с децата..
  В обучението се включиха и онлайн чрез платформата Teams, педагози, които поради здравословни и    други причини нямаха възможност да присъстват.